REGULAMIN

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Właścicielem serwisu jest firma LUX Style, ul. Jana Matejki 4/1, 59-220 Legnica,
NIP: 6911764136, REGON: 363072432
Przed przystąpieniem do korzystania z usług (dalej w treści zwanych „Usługami”)
oferowanych przez SugarBaby.pl zobowiązani są Państwo do przeczytania i
zaakceptowania niniejszych Warunków Korzystania Z Serwisu.
Niniejsze zasady zostały ustalone w poszanowaniu przepisów prawa obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu ochrony wolności Użytkowników i
zapewnienia usług najwyższej jakości.
Warunki Korzystania - oznaczają niniejsze ogólne warunki, które znajdują zastosowanie,
bez ograniczeń i zastrzeżeń, do całości Usług oferowanych na stronie SugarBaby.pl.
Konto Użytkownika - Usługi podstawowe (Profil, Skrzynka Pocztowa) pozwalające
Użytkownikom na uzyskanie tożsamości w wirtualnej sieci społecznościowej dostępnej za
pośrednictwem strony SugarBaby.pl oraz na wchodzenie w interakcje z innymi
Użytkownikami tejże strony.
Usługi - oznacza usługi udostępnione Użytkownikom strony SugarBaby.pl i mające na
celu ułatwianie wirtualnych spotkań pomiędzy osobami fizycznymi dla celów osobistych,
rozrywkowych i niekomercyjnych.
Użytkownik - internauta, który zaakceptował niniejsze Warunki Korzystania. Rozróżnia się
„Użytkowników płci męskiej” (Mężczyzn) oraz „Użytkowniczki” (Kobiety), przy czym termin
„Użytkownik/Użytkownicy” stosowany jest w celu oznaczenia łącznie jednych lub drugich.

PRZEDMIOT USŁUGI

Strona SugarBaby.pl jest przyjazną przestrzenią przeznaczoną wyłącznie dla
Użytkowników, stworzoną w celu ułatwienia wirtualnych spotkań pomiędzy mężczyznami i
kobietami, pozwalającą im na zawarcie znajomości oraz na poszerzenie kręgu znajomych
Użytkowników.
Każdy Użytkownik może, swobodnie i przy zachowaniu całkowitej poufności,
komunikować się i wymieniać informacje oraz wyrażać swoje uczucia w celu nawiązania
znajomości z innymi Użytkownikami, w granicach przewidzianych przez niniejsze Warunki
Korzystania Z Serwisu.
Usługi oferowane przez SugarBaby.pl nie są usługami doradczymi ani usługami
pośrednictwa matrymonialnego, a ich celem jest wyłącznie wspieranie i promocja rozwoju
wirtualnej sieci znajomych Użytkownika na Stronie.
WARUNKI DOSTĘPU DO SERWISU
Połączenie z usługami on-line
Koszt wyposażenia (sprzętu, oprogramowania itp.) oraz koszty połączeń
telekomunikacyjnych pozwalających na dostęp do Usług pozostają wyłącznie po stronie
Użytkownika.
Konto Użytkownika
Po spełnieniu warunków koniecznych do rejestracji zgodnie z niniejszymi Warunkami
Korzystania Z Serwisu, Użytkownik otrzymuje osobisty profil oraz konto pocztowe
pozwalające na komunikowanie się wyłącznie z innymi Użytkownikami. Wszystkie te
usługi składają się na Konto Użytkownika.

REGULAMIN

Użytkownik zobowiązany jest regularnie sprawdzać swoją skrzynkę pocztową,
udostępnioną mu w ramach Usług, na którą SugarBaby.pl przesyłać będzie wszystkie
informacje dotyczące zmian i wykonywania Umowy.
Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim.
Odpowiedzialność za wykorzystanie danych logowania przez osoby trzecie ponosi
Użytkownik, chyba że dane takie zostały uzyskane bez zgody Użytkownika. Użytkownik
będzie ponosił odpowiedzialność również za działania lub oświadczenia przeprowadzone
lub złożone za pośrednictwem jego Konta Użytkownika, chyba że działania takie podjęły
osoby trzecie na skutek wykorzystania danych logowania bez zgody Użytkownika. Za
zgodę użytkownika uważa się w szczególności ujawnienie danych logowania osobom
trzecim oraz umożliwienie korzystania z Usług osobom trzecim po zalogowaniu przez
Użytkownika. Użytkownik zwolni SugarBaby.pl z odpowiedzialności z tytułu opisanych
powyżej zdarzeń, w szczególności pokryje w pełnym zakresie szkodę, którą poniesie
SugarBaby.pl w związku z ewentualnie podniesionymi roszczeniami z tego tytułu.

WARUNKI STANIA SIĘ UŻYTKOWNIKIEM

1. Uczestnikiem SugarBaby.pl może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej
18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę
rejestracji w SugarBaby.pl zakończoną skutecznym założeniem Konta.
2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem SugarBaby.pl oraz korzystać z
jego zasobów niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz
posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.
3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem
Skrzynki e-mail i strony SugarBaby.pl, do czego konieczne są również działania
Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta lub nie doda fotografii
zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona
możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony
Użytkownika o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w
SugarBaby.pl, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie
siedmiu dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach
niezbędnych do skutecznego założenia Konta, również jeżeli w nazwie nicku przy
rejestracji nowego konta zostaną wpisane dane kontaktowe tj. adres e-mail, nr
telefonu etc.
5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w SugarBaby.pl. Niedozwolone jest
cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody
Administratora.
6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w SugarBaby.pl skutkującej
założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające
się na Profil przekazuje do SugarBaby.pl w sposób dobrowolny oraz wyraża
zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych
danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
Powyższe nie dotyczy następujących danych:

REGULAMIN

I. adres e-mail - za wyjątkiem dobrowolnego wprowadzenia go w Profil;
II. hasło do Konta;
III. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez SugarBaby.pl z
siedzibą w Legnicy wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej
edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na
przekazywanych do SugarBaby.pl fotografiach w celach upublicznienia tych
informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach SugarBaby.pl.
Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na
wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez
Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych
SugarBaby.pl oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja,
telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się
tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z
imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem
(bez numeru telefonu, adresu e-mail).
d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego
partnerów
7. Udostępniając zdjęcie do SugarBaby.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby
zdjęcie mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach
SugarBaby.pl oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez
Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do
Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego
zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć
pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od
jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do SugarBaby.pl podczas
procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez
Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na
łamach SugarBaby.pl , a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika,
jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub
międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub
moralność.
9. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii oraz dodatkowo, Administrator
może odmówić publikacji fotografii dokonując zablokowania Strony Użytkownika,
jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych
SugarBaby.pl (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format
plików itp.).
10. Niezależnie od ilości przekazywanych do SugarBaby.pl fotografii, fotografia
główna musi prezentować użytkownika.
REGULAMIN
11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z SugarBaby.pl . Wraz z
usunięciem Konta usunięty zostanie z SugarBaby.pl Profil i Strona Użytkownika
na stałe i bezpowrotnie.
12. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub
niektórych odpłatnych usług SugarBaby.pl wykupionych przez Użytkownika, jeżeli
do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych
posiadanie Konta w SugarBaby.pl .
13. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza
postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub
poszczególne usługi SugarBaby.pl (np. Stronę Użytkownika i inne), może
samodzielnie usunąć niedozwoloną fotografię lub niedozwolony tekst z pola opisu
wraz lub bez z podania na łamach SugarBaby.pl stosownej informacji w tym
zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub
inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez
Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo
po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za
naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję
przestrzegania Regulaminu.
14. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń,
co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli
Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do SugarBaby.pl przez okres 6 miesięcy
od ostatniego zalogowania;
c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą
zostać wszystkie Konta Użytkownika;
d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w
Regulaminie;
e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych
poszczególnych usług SugarBaby.pl przez Administratora, nie dokona działań
niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze
względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z
Regulaminem;
f) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona
ingerowania w struktury SugarBaby.pl, do których taki Użytkownik nie ma dostępu,
bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie SugarBaby.pl, bez
względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
g) Użytkownik notorycznie narusza przepisy umieszczając w niedozwolonych
miejscach profilu dane kontaktowe (pole opisu lub w nazwie użykownika).
USŁUGI
SugarBaby.pl nie wyraża zgody na tworzenie Profilu oferującego prostytucję.
Wszelkie znamiona sugerujące na pojawienie się takiego Profilu Użytkownika na
SugarBaby.pl wiążą się z natychmiastowym usunięciem go z serwisu.
REGULAMIN
1. Za pośrednictwem SugarBaby.pl Użytkownicy mają możliwość prezentowania
na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od
siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do
SugarBaby.pl fotografiach - składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a
także korzystania z szeregu innych usług SugarBaby.pl pozwalających na
zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom
komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu
Stron Użytkowników. itp.
2. Przeglądanie zasobów SugarBaby.pl (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne)
oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika
internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami
może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez
Administratora bez podawania przyczyn.
3. Wszystkie odpłatne usługi w SugarBaby.pl świadczone są tylko na wyraźne
zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację na zasadach
określonych w zakładce Informacje w opcji „Konto Premium” lub „VIP”.
3a. Dane kontaktowe użytkownika [z wykupionym kontem Premium lub VIP] wraz z
pisaniem i odpowiadaniem na wiadomości widoczne są dla innych użytkowników
którzy również wykupili konto Premium lub VIP. Należy mieć na uwadze, że część
użytkowników może nie podawać danych kontaktowych ponieważ chcą
kontaktować się tylko poprzez pocztę wewnętrzną portalu.
4. Pełen zakres podstawowych usług SugarBaby.pl dostępny jest bez ograniczeń
dla zarejestrowanych użytkowników, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych
oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika bez względu na status, po
wniesieniu stosownych opłat.
5. Uzyskanie statusu konta Premium lub VIP dostępne jest dla wszystkich
Użytkowników po wykupieniu Konta Premium lub VIP.
6. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w SuggarDaddy.pl , zakres
dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług SugarBaby.pl -
zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym
czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy
również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe
może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych
warunków.
7. Administrator będzie informował na łamach SugarBaby.pl o każdej zmianie
zakresu usług i jego przyczynach.
ZASADY
1. Niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w
sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika na łamach SugarBaby.pl (np.
w "opisie użytkownika" lub na zdjęciach), informacji w jakikolwiek sposób mogących
wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji
z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora
REGULAMIN
internetowego, adresów stron internetowych itd. itp.), z pominięciem odpowiednich
miejsc do tego wyznaczonych w polu edycji "kontakt".
Bez wyraźnej zgody Administratora niedozwolone również jest :
a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób
informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem w
korespondencji realizowanej za pośrednictwem SugarBaby.pl .
b) informowanie w treściach publikowanych na SugarBaby.pl Użytkownika lub w
innych miejscach SugarBaby.pl dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie
korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług
SugarBaby.pl , a także o przynależności do Klubu, poza przypadkami
zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system
informatyczny SugarBaby.pl .
2. Niedozwolone jest wykorzystywanie SugarBaby.pl , jego funkcjonalności w
każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i
nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z
charakteru i przedmiotu SugarBaby.pl , a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je
realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę
Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach SugarBaby.pl treści naruszających polskie lub
międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające
godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne
postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja
rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
REKLAMACJE
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu SugarBaby.pl mogą być reklamowane przez
Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone w SugarBaby.pl , o ile nic
innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z
którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi
SugarBaby.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia
reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji
bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości
Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych
Użytkownikom na bieżąco na łamach SugarBaby.pl lub bezpośrednio przez
Administratora.
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez
podmioty trzecie za pośrednictwem SugarBaby.pl będą przekazywane przez
REGULAMIN
Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest
odpowiedzialny za realizację reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta
Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług
SugarBaby.pl, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać
na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia
prawidłowego działania samego Konta lub SugarBaby.pl .
6. Administrator i serwis SugarBaby.pl nie ponosi odpowiedzialności za
niedostępność serwisu z powodu awarii serwisu lub serwerów na których działa,
czasowego wyłączenia serwisu na czas jego modernizacji, ataku hakerów i innych
sił wyższych. Użytkownik rozumie to i nie będzie rościł zwrotu wpłaconych środków
pieniężnych za czasowy lub pełny brak dostępu do serwisu.
ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie,
jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i
publikowane na łamach SugarBaby.pl przez Użytkowników, za ich prawdziwość,
rzetelność oraz autentyczność fotografii.
2. Administrator nie odpowiada w za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub
miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za
pośrednictwem SugarBaby.pl i to z jakichkolwiek przyczyn.
3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych
przez Użytkowników do SugarBaby.pl lub informacji o Użytkownikach
udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich
zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu
SugarBaby.pl oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o
Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej
nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich
starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób
przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie.
5. Administrator jako właściciel i zarządca SugarBaby.pl dołoży wszelkich starań,
aby SugarBaby.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem
działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub
niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego
wyłączenia SugarBaby.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub
przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym
Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane
przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z SugarBaby.pl i umieszczanie
ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby
REGULAMIN
trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z
SugarBaby.pl .
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych SugarBaby.pl
zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych
awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach SugarBaby.pl ,
informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub
w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i
charakterem SugarBaby.pl.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści
kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi SugarBaby.pl , a
dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem SugarBaby.pl
(INFORMACJE), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna,
że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn
funkcjonowania SugarBaby.pl wraz z systemem poczty wewnętrznej do
prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród
Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie
do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i
osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to
dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i
podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści
reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych
systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej.
12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie,
powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach
informacji, danych lub innych treści i zdjęć z SugarBaby.pl , za wyjątkiem
przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
13. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do SugarBaby.pl we
wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub
innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych
SugarBaby.pl , w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń
niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników,
Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na
charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim
cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii
rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym,
anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do
oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do
SugarBaby.pl przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z
SugarBaby.pl , co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów
w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego
nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o
zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego
REGULAMIN
pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w
przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub
podmiotów trzecich.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości
wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z SugarBaby.pl , bez zgody i
możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
15. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie SugarBaby.pl mogą być
kierowane do Administratora poprzez formularz.
ZMIANY REGULAMINU
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez
Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w
postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach SugarBaby.pl wraz z
informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej SugarBaby.pl lub w innych miejsca do tego
przeznaczonych w SugarBaby.pl informacji o zmianach w Regulaminie,
Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie
do SugarBaby.pl po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej
treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien
powstrzymać się od zalogowania do SugarBaby.pl i niezwłocznie powiadomić
Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą
usunięcie Konta Użytkownika.